Københavns Kommunes logo

Høringer

By & Havn har sammen med deres rådgivere foretaget en miljøvurdering af, hvordan etableringen af Lynetteholm vil påvirke omgivelserne. I 2022 skal den strategiske miljøvurdering af infrastruktur og byudvikling i offentlig høring.

Miljøvurderingen er baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk, samt input fra borgere og andre interessenter fra den forudgående høring i 2019. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med bistand fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen stillet krav til indholdet af miljøvurderingen.

Miljøvurderingen belyser Lynetteholms påvirkning af:

  • Havmiljø og vandkvalitet, herunder havbund, iltindhold, strømforhold og forurenende stoffer mv.
  • Badevandskvalitet i havnen og i Øresund, herunder sigtedybde, bakterier, mv.
  • Trafik, herunder jordtransport i forskellige faser.
  • Sejlads, herunder lystsejlads, erhvervssejlads og sejladssikkerhed.
  • Luft- og klimapåvirkning, herunder CO2-belastning og partikeludledning.
  • Biodiversitet, herunder påvirkningen af flora og fauna i området, habitater og truede arter.
  • Påvirkning på tværs af landegrænser samt afledte aktiviteter ved anlægget.
  • Støj og vibrationer, herunder støj ved jordtransport og anlæg af perimeter.
  • Menneskers sundhed, herunder kolonihaver og lystfiskeri, geologi og grundvand, herunder risikoen for nedsivning af tungmetaller, mv.
  • Landskab, visuelle påvirkninger af omgivelserne

Høringen er afsluttet og resultaterne af miljøvurderingen er samlet i en såkaldt miljøkonsekvensrapport.

Kommende høringer: 

Den Strategiske Miljøvurdering (SMV) kommer i i offentlig høring i løbet af 2022. SMV'en er en overordnet analyse af, hvordan byudvikling på Lynetteholm, en ny metro og en Østlig Ringvej samlet set påvirker byen – særligt i forhold til miljømæssige forhold. 

Desuden vil de mulige linjeføringer for en ny metrolinje til Lynetteholm samt Østlig Ringvej sendes i en indledende offentlig høring kaldet idéfasehøring. Idéfasehøringen forventes at foregå til efteråret 2022. 

Derefter skal der gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse af såvel metrolinje som Østlig Ringvej.