Borgerdialog

Der har været gennemført forskellige former for borgerdialog om Lynetteholm. Ligesom der vil være en række anledninger til borgerdialog ifm. de fremtidige beslutninger. Find mere information om dialogen herunder.

Lynetteholm er et stort, omfattende og komplekst projekt. Der har derfor været gennemført en række forskellige borgerdialogs- og informationsaktiviteter igennem årene, hvilket indebærer eksempelvis offentlige høringer, borgermøder, nabomøder, interessentmøder og informationsaktiviteter. Flere af dialogaktiviteterne har også ført til ændringer i projektet. 

Som eksempler kan nævnes, at der er blevet prioriteret midler til trafiksikkerhed på Amager. Det er blevet besluttet, at Lynetteholm skal have et kystlandskab. Jordtransporten er blevet rykket væk fra bebyggelsen på Margretheholm, og hen over Prøvestenen. Herudover er placeringen af Lynetteholm flyttet længere væk fra Trekroner. 

Derudover indeholder Lynetteholm en række grønne initiativer. Der skal plantes dobbelt så meget ålegræs, som der forsvinder ved anlæg af Lynetteholm. Der bliver etableret en marin havpark. Det vil skabe nye levesteder for dyr og planter under havets overfalde og styrke biodiversiteten. Men samtalen om, hvad der skal være på Lynetteholm er først lige begyndt og i de kommende år, skal der træffes en række beslutninger om eksempelvis infrastruktur og byudvikling. Her vil det blive muligt for københavnere og andre interessenter at give deres mening til kende om den fremtidige udvikling af Lynetteholm.

Dialogaktiviteter i efteråret 2022

Københavns Kommune har afholdt en række borgerdialogaktiviteter om den fremtidige udvikling af Lynetteholm i efteråret 2022. Formålet var, at få københavnernes input til hvad Københavns Kommune skal lægge vægt på i den videre udvikling af visioner og rammer for Lynetteholm. 

Mere end 5000 københavnere gav gennem de forskellige dialogaktiviteter deres input til udviklingen af Lynetteholm.

Du kan læse om afrapporteringen af borgerdialogen til Borgerrepræsentationen her.

Du kan finde de samlede resultater af borgerdialog om Lynettehom 2022 herunder.

Kommende muligheder for borgerdialog ifm. udviklingen af Lynetteholm og Østhavnen

Vis alle

Kommuneplan 2024

København Kommunes Kommuneplan vedtages ultimo 2024. Forinden vil der være en offentlig høring i sommeren/efteråret 2024.

Kommuneplanen omhandler Københavns overordnede udvikling de kommende 12 år. Det forventes derfor ikke, at byudvikling på Lynetteholm bliver en del af denne kommuneplan, men der kan være emner, der relaterer sig til Lynetteholm, som er relevante for kommuneplanen. 

Miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5

Miljøkonsekvensvurderingen af metrolinje M5 forventes færdig i 2024 og skal derefter i offentlig høring. 

Anlægslov om metrolinje M5, som også kommer i høring, forventes fremsat i 2025.

Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej

Miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej forventes færdig i 2025 og skal derefter i offentlig høring. 

Anlægslov om Østlig Ringvej, som også kommer i høring, forventes fremsat i 2026.

Senere høringer

Senere skal der bl.a. vedtages:

  • Strukturplan for Lynetteholm 
  • Helhedsplaner
  • Kommuneplanrammer
  • Lokalplaner

Forud for politiske beslutninger om den konkrete byudvikling på Lynetteholm vil der blive foretaget miljøkonsekvensvurderinger af de enkelte lokalplaner, som også kommer i høring.

Tidligere offentlige arrangementer og høringer

Vis alle

Høring af Miljøkonsekvensrapport

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for anlæg af Lynetteholm.

I forbindelse med den offentlige høring af miljøkonsekvensvurderingen for anlæg af Lynetteholm, er der afholdt en række høringsarrangementer, samt møder med berørte borgergrupper. Nogle af arrangementerne er fortsat tilgængelige online, og kan findes nedenfor.

By & Havn har afholdt tre digitale informationsmøder om sejladsforhold, jordtransport og klimasikring. Møderne ligger online her.

Der er indkommet i alt 874 høringssvar til VVM-undersøgelsen af Lynetteholm i den offentlige høring. Læs høringsmaterialet, svar og hvidbog, her.

Møder hos Lokaludvalg og andre borgermøder

Lokaludvalgene på Christianshavn og Østerbro har i hhv. 2020 og 2021 gennemført borgerpanelundersøgelser. Læs resultaterne fra Christianshavns Lokaludvalg eller fra Østerbro Lokaludvalg.

Christianshavns Lokaludvalg har lagt oplæg om Lynetteholm fra januar 2021 online her.

Arkitektforeningen har afholdt et webinar om Lynetteholm i januar 2021, der ligger online her.

TV2 Lorry har afholdt et virtuelt borgermøde i april 2021 sammen med fire lokaludvalg.

I forbindelse med den strategiske miljøvurdering og idéfasehøringerne for hhv. metro M5 og Østlig Ringvej i efteråret 2022 afholdt følgende lokaludvalg borgermøder: 

Amager Øst Lokaludvalg afholdt borgermøde om idéfasehøringerne for hhv. metro og Østlig Ringvej d. 10. oktober.

Bispebjerg Lokaludvalg afholdt borgermøde og politisk debat d. 11. oktober om idéfasehøringerne hhv. metro og Østlig Ringvej.

Christianshavn Lokaludvalg afholdt borgermøde om byudvikling og infrastruktur ifm. Lynetteholm d. 11. oktober.

Christianshavn Lokaludvalg afholdt borgermøde om klimasikring og miljøspørgsmål ifm. Lynetteholm d. 25. oktober.

Amager Øst Lokaludvalg afholdt borgermøde om den strategiske miljøvurdering d. 16. november.

Idéfasehøring for metrolinje M5

Københavns Kommune afholdt en idéfasehøring for metrolinjen M5. Høringen løb fra den 5. september til 31. oktober, 2022.

Der blev afholdt to offentlige borgermøder ifm. idéfasehøringen for metrolinje M5.

Find mere information om møderne her.

Du kan desuden finde en hvidbog, der samler op på høringssvarene for idéfasehøringen her.

 

Idéfase for Østlig Ringvej

Sund & Bælt afholdt en idéfase for Østlig Ringvej. Høringen løb fra den 5. september til 31. oktober, 2022.

Sund & Bælt afholdt en række borgermøder, hvor man kunne høre mere om projektet og de forestående undersøgelser.

Læs mere om idefasen her.

Strategisk miljøvurdering

Transportministeriet har afholdt en høring af den strategiske miljøvurdering af udviklingen af Lynetteholm og resten af Østhavnen

Læs mere om den strategiske miljøvurdering og høringen her.

Sejlture, skurvognsmøder og nabomøder

By & Havn afholder en række forskellige informationsarrangementer ifm. anlæg af Lynetteholm. Du kan finde mere information og skrive dig op til at modtage By & Havns nyhedsbrev her:

Borgersamling om Lynetteholm

By og Havn har i 2022 og 2023 gennemført en borgersamling, hvor en række repræsentativt udvalgte borgere i København og omkringliggende kommuner, har kommet med en række anbefalinger til udviklingen af Lynetteholm.

Du kan læse mere om borgersamlingens arbejde her.

Du kan finde borgersamlingens anbefalinger her.

By & Havns svar på borgersamlingens anbefalinger kan læses her.

Den politiske behandling i Københavns Kommune af borgersamlingens anbefalinger kan findes her